European Union

Projekt: “IP-Cores dla low-power IoT.”

Cel: stworzenie rodziny IP-Cores dla low-power IoT w szczególności poprawienie bezpieczeństwa urządzeń niskomocowych.

Wartość projektu 1.000.000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 800.000 PLN

Firma Phonemic Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Tytuł projektu: 

“Sprzętowy moduł identyfikacji sygnału mowy przeznaczony do urządzeń internetu rzeczy o ograniczonym poborze mocy”

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek światowy innowacyjnego modułu Voice Activity Detection (detekcji głosu) w formie komponentu wirtualnego IP-Core. W wyniku prowadzenia działalności, dzięki działaniom marketingowym i kolejnym sprzedażom, nastąpi wzrost świadomości istnienia innowacyjnego rozwiązania VAD. Dynamiczny wzrost rynku urządzeń IoT (Internetu Rzeczy) wykorzystujących interfejsy głosowe pozwoli na osiągnięcie efektu synergii z budowaniem marki Phonemic oraz świadomości produktu. Działalność Phonemic – startupu w sektorze wysokich technologii, przyczyni się do budowy wizerunku Makroregionu Polski Wschodniej jako środowiska przyjaznego rozwojowi innowacji w zakresie przemysłu półprzewodnikowego oraz powstania miejsc pracy sektorze promowanym przez Regionalne Inteligentne Specjalizacje, czyli Technologie informacyjno – telekomunikacyjne.

 

Planowane efekty:

Rezultatem przeprowadzonego projektu jest opracowanie innowacyjnego modułu VAD (Voice Activity Detection) ograniczającego zużycie mocy w urządzeniach IoT z interfejsem głosowym. W ramach projektu zostanie opracowany autorski algorytm wykrywania aktywności głosowej na podstawie własnych prac badawczych w oparciu o pozyskane zestawy danych audio wykorzystane do uczenia, kalibracji i weryfikacji jakości opracowanego rozwiązania. Opracowana zostanie architektura sprzętowa modułu VAD i wykonany opis struktury i funkcjonalności w języku opisu sprzętu (model RTL). Zostanie wykonany prototyp rozwiązania na platformie FPGA w celu zbadania działania i demonstracji rozwiązania w warunkach pracy zbliżonych do rzeczywistych.
Równolegle będą prowadzone aktywne działania biznesowe w obszarach nawiązywania relacji z klientem za pośrednictwem wyselekcjonowanych kanałów komunikacji i prowadzące do pozyskania partnerów technologicznych i klientów na rynku europejskim i światowym.

 

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Całkowita wartość projektu: 1 138 116 PLN 

Wkład Funduszu Europejskiego: 967 397 PLN (85%)